+100%-

       Dr. Pranakrushna Parija
       1943 – 30.09.1948

              Padmabhusan
      Shri Chintamani Acharya
     01.10.1948 – 15.12.1951

              Shri Maahesh
            Chandra Pradhan
      16.12.1951 – 08.01.1952

              Dr. Parsuram
                    Mishra
     09.01.1952 – 16.08.1955

       Dr. Pranakrushna Parija
      16.08.1955 – 15.02.1966

              Dr. Sadasiva
                  Mishra
     16.02.1966 – 22.06.1971

Dr. Ghanashyam Mohapatra 23.06.1971 – 31.10.1971

Dr. Ramanath Mohanty 01.11.1971 – 31.07.1974

Shri Gyan Chand, IAS, (Administrator) 31.07.1974 – 08.10.1974 & 01.11.1974 – 25.05.1976

Dr. Gautam Mathur 26.05.1976 – 09.07.1977

Prof. Bidhubhusan Das 10.07.1977 – 13.09.1977

Dr. Bidyadhar Mishra 14.09.1977 – 09.07.1980

Dr.Basanta Kumar Behura (Acting) 09.07.1980 – 13.09.1980
Dr. Mahendra Kumar Rout 14.09.1980 – 13.09.1983

Dr. Manmathnath Das 14.09.1983 – 30.04.1985

Shri Bimal Kishore Mishra, IAS (Retd.) 01.05.1985 – 05.10.1985

Shri Ghanashyam Samal 06.10.1985 – 01.12.1985

Shri Bimal Kishore Mishra 02.12.1985 – 09.04.1986
Dr. Laxman Kumar Mohapatra 09.04.1986 – 01.08.1986

Dr. Kshetra Mohan Pattnaik
01.08.1986 – 08.10.1986

Maj. Prasanna Kumar Das 08.10.1986 – 10.09.1987

P.S.Habeed Mohammed, IAS, (Administrator) 11.09.1987 – 31.03.1989

Shri P. K. Pattnaik, IAS, (Administrator) 01.04.1989 – 30.04.1989

Prof. Trilochan Pradhan 01.05.1989 – 29.11.1991

Prof. Satyananda Acharya 29.11.1991 – 26.02.1995

Prof. Saroj Kumar Mishra 26.02.1995 – 16.08.1995

Prof. Goura Kishore Das 16.08.1995 – 11.07.1998

       Shri Ashok Kumar
               Tripathy,
      IAS, (Administrator)
            11.07.1998 –
            08.10.1998

Prof. Gokulananda Das 09.10.1998 – 08.10.2001

Prof. Pandav Nayak 09.10.2001 – 20.11.2003

     Shri Arun Kumar
        Samantaray,
IAS, (AdministratorV.C)           20.11.2003 –
         18.02.2005

   Prof. Laxmi Narayan
              Mishra
          19.02.2005 –
          08.04.2008

       Prof. Binayak
               Rath
       08.04.2008 –
        02.05.2011

    Prof.Prasant Kumar 
                Sahoo
          02.05.2011 –
          02.05.2014

     Sri Suresh Kumar
        Vashishth, IAS
         02.05.2014 –
          20.06.2014

     Dr. Asoka Kumar
              Das
       20.06.2014 –
       31.07.2017

      Prof. Soumendra
       Mohan  Patnaik
        31.07.2017 –
        24.11.2020