+100%-

Status of Affiliation to Godavaris Mahavidyalaya, Banpur, Khordha.