+100%-

PG Physics Research Supervisors


Sl. No. Research Supervisor Name Supervisor Document
Dr. Bhagaban Kisan
Dr. Pramoda Kumar Samal
Dr. Jagadish Kumar
Dr. Shesansu Sekhar Pal
Dr. Prafulla Kumar Panda