+100%-

PG Pharmacy Research Supervisors


Sl. No. Research Supervisor Name Supervisor Document
Dr. Sradhanjali Patra
Dr. Sunit Kumar Sahoo
Dr. Susanta Kumar Sahu
Dr. Sagar Kumar Mishra
Dr. Ranjit Mohapatra
Dr. Debasish Pradhan