+100%-

Current Faculty (Mjmc)


Adjunct Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1
2
3
Guest Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1Mr. Rajaram Satapathy
2. Mr. PratapAditya Mishra
3Dr. Ashok Ku Panda
4Dr. Jayant Kumar Swain
5Dr. Bibhudutta Mahapatra
6Mrs. Jayanti Manjari Rath
7Mr. Saurav Prakash Shit
8Dr. V. R. Raju
Visiting Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1
2
3